سه شنبه 10 شهریور 1394
صفحه اصلي
آیین نامه ها و مقررات ملی و شهرسازی

مبحث 19،چك ليست،فايل اجرايي،كاركردي،تجويزي

مبحث 19،چك ليست،فايل اجرايي،كاركردي،تجويزي
 
 
 
 
 
 
توضيحاتي پيرامون قوانين و مقررات اجرايي سازنده ساختمان مسئوليت صحت انجام عاليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه
ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد و همچنين سازنده ساختمان مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي كه اجرا شده يعني "نقشه هاي چون ساخت" اعم از معماري، سازه اي و تاسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تاييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.
ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند.
ناظران در پايان هريك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمايند كه در اين مراحل گزارش ناظر بايد وضعيت ساختمان را از نظر اجراي مباحث بيست گانه مقررات ملي ساختمان
دربرگيرد.
مراحل اصلي شامل:
الف) پي سازي
ب) اجراي اسكلت
ج) سفت كاري
ت) نازك كاري
ث) پايان كار
مطابق با قانون و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، توسط شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان تا زمان رفع نقص
پايان كار صادر نخواهد شد.
وزارت مسكن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملكرد سازمانهاي عهده دار كنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي نمايد.ا
 
 فوايد اجراي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان
اكثر مردم بر اين تفكرند كه اجراي مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزينه هاي ساختمان مي شود و اين در حالي است كه چنانچه اين مبحث در ساختمان بدرستي اجرا گردد، علاوه براينكه هزينه هاي اوليه ساخت را كاهش مي دهد، با توجه به صرفه جويي انجام شده در هزينه هاي بهر ه برداري و مصرف انرژي ساختمان، براي مصرف آننده سودآور نيز خواهد بود . با اجراي مبحث ١٩ مقررات ملي ساختمان شامل عايق كاري سيستم تاسيسات و لوله ها، عايق كاري جداره خارجي ساختمان و نصب پنجره هاي دوجداره استاندارد در ساختمان كمتر از ٥% سبب افزايش هزينه هاي ساختمان در اين قسمت مي شود ولي ازطرف ديگر ظرفيت سيستم گرمايش و سرمايش مورد نياز ساختمان را مي توان تا ٤٠ % نسبت به حالتيكه اين مبحث اجرا نمي شود، كوچكتر انتخاب كرد، كه بنوبه خود كاهش زياد هز ينه ها را در اين قسمت شامل مي شود. بنابراين چنانچه در طراحي و ساخت ساختمان اصول اوليه مهندسي رعايت شود علاوه بر ايجاد فضاي مناسب براي زندگي ساكنين و افزايش سطح رفاه جامعه سبب كاهش هزينه هاي اوليه نيز مي شود. بطوركلي مي توان از مزاياي اجراي مبحث ١٩ مقررات ملي در ساختمان موارد زير را نام برد.
١- كمك به اقتصاد خانواده
٢- افزايش رفاه نسبي در نتيجة مصرف صحيح انرژي
٣- كمك به اقتصاد ملي
٤- كاهش مصرف سوخت و در نتيجه آاهش آلودگيهاي ناشي از آن
٥- امكان برقراري دماي ثابت
٦- تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش
% ٧- كاهش ظرفيت اوليه سيستم گرمايش و سرمايش تا ٤٠
٨- كاهش استهلاك سيستم گرمايش و سرمايش
٩- توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دما هاي متفاوت در هر اتاق
١٠ - حداقل ٥٠ % كاهش مصرف سوخت و هزينه هاي مربوطه
 

نظرات


 • پریسا سالمی      1391/12/04 16:15
  پریسا سالمی
  مطالب مفیدی بود ممنون ...


 • افشین رسولی      1392/04/26 15:43
  سپاس
  از اینکه هستین سپاسگزارم


 • فراز عسگري      1393/04/14 11:05
  ناظر
  زبان تشکر قاصر است از زحمات شما آنهم در کشور ما که فرهنگ به اشتراک گذاشتن اطلاعات وجود ندارد هميشه پاينده و مستدام باشيد.

نظر شما
نام :  
عنوان :  
متن :  

آرشیو