یکشنبه 8 شهریور 1394
صفحه اصلي
طرح تفضیلی و طرح جامع جدید شهر تهران
مرجع مهندسین ساختمان

سازندگان ساختمان و مسكن

سازندگان ساختمان و مسكن
اصلاحات دستورالعمل نحوة فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان

پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخش‌نامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ايفاد مي‌گردد.

الف) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوق‌الذكر مستثني و مطابق شرايط زير احراز صلاحيت مي‌شوند.

شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.

در موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.

عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كانون كاردان‌هاي استان.

حداقل دو نفر از مديران شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال بكار باشند كه يك نفر آنان در رشته شهرسازي باشد و در شركت به طور تمام وقت اشتغال بكار داشته باشند.

ارائه سوابق حرفه‌اي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آيين‌نامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده مي‌باشد.

ظرفيت اشتغال سازندگان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانه و تعيين حدود صلاحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول 1 مي‌باشد.

جدول1- حدود صلاحيت و حداكثر ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده

حقوقي

پايه3

پايه2

پايه1

تركيب و تعداد شاغلين تمام وقت يا امضاء هيأت مديره شخص حقوقي

1نفر كاردان پايه 1

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

1نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

1 نفر معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه 3

1 نفر كاردان*

يا معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه2

1 نفر مهندس پايه3

يا 1 نفر كاردان*يا

معمار تجربي*

2نفر مهندس پايه1

1 نفر مهندس پايه2

يا 3 و ياكاردان*يا

معمار تجربي*

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

3

5

6

10

بالاتر از 10 طبقه

حداكثر تعداد كار

3

5

7

حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع)

2500

4000

6000

9000

14000

 

*پايه پروانه اشتغال بكار اشخاص مذكور اختياري است.

تبصره 1: در هر كارگاه ساختماني بايد يك نفر رئيس كارگاه كه داراي پروانه اشتغال بكار باشد، به عنوان نماينده تام‌الاختيار مجري به صورت تمام وقت حضور داشته و به كارفرما، دستگاه نظارت، شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان معرفي شود كه صلاحيت شخص مذكور مطابق جدول زير مي‌باشد.

جدول 2- حدود صلاحيت رئيس كارگاه

پايه پروانه اشتغال بكار رئيس كارگاه

حداكثر متراژ ناخالص ساختمان

حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده

كاردان پايه 3 معمار يا عمران

تا 500

تا 3 طبقه

كاردان پايه 2 معمار يا عمران

" 1000

تا 4 طبقه

كاردان پايه 1 معمار يا عمران

" 2000

تا 5 طبقه

كاردان پايه 3 معمار يا عمران

" 3000

تا 6 طبقه

كاردان پايه 2 معمار يا عمران

" 6000

تا 7 طبقه

كاردان پايه 1 معمار يا عمران

" 10000

بيش از 7 طبقه

 

تبصره 2: حداكثر زيربناي هر يك از كارهاي اجرايي سازندگان حقوقي در پايه‌هاي 3، 2، 1 به ترتيب 3000، 6000 و 10000 متر مربع مي‌باشد.

تبصره 3: براي كارهاي اجرايي با زيربناي بيش از 10000 مترمربع استفاده از خدمات سازندگان حقوقي كه بر اساس مواد فوق‌الذكر و ساير مواد مندرج در دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان تعيين صلاحيت شده‌اند، الزامي است.

ب) اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال بكار در رشته عمران يا معماري اگر بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت) ارائه دهند مطابق جدول زير تعيين صلاحيت مي‌شوند.

جدول شماره 3- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار اشخاص حقيقي سازنده مسكن‌و‌ساختمان در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مي‌نمايند.

پايه سازنده حقيقي

پايه3 كارداني

پايه‌هاي2و1 معمار تجربي

پايه 2 كارداني

پايه 1 كارداني

پايه 3 مهندسي

پايه2 مهندسي

پايه 1 مهندسي

حداكثر تعداد طبقات از روي شالوده

2

3

4

5

6

7

حداكثر ظرفيت اشتغال(مترمربع)

300

600

1000

1500

2500

3500

 

تبصره1: تعداد كار مجاز اشخاص حقيقي سازنده مسكن و ساختمان يك كار مي‌باشد و چنانچه آن كار به مرحله اتمام عمليات سفتكاري برسد سازنده مي‌تواند كار ديگري را تقبل تعهد اجرا نمايد مشروط بر آن كه براي كار اول خود يك نفر رئيس كارگاه مطابق شرايط مندرج در جدول شماره 2 تعيين نمايند.

تبصره2: اشخاص حقيقي طراح يا ناظر در صورتيكه بخواهند در بخش اجرا فعاليت نمايند به منظور تطبيق شرايط و فقط يكبار، 50% ظرفيت مصرفي در بخش‌هاي نظارت يا طراحي از درصد ظرفيت اشتغال بكار ايشان در بخش اجرا و ظرفيت اجراي شخص مذكور محاسبه مي‌شود.

ج) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان كه مطابق دستورالعمل فوق‌الاشعار تعيين صلاحيت شده‌اند.

چنانچه بخواهند صرفاً بصورت پيمانكاري(اجراي ساختمان با مصالح)فعاليت نمايند مي‌توانند از افزايش ظرفيت اشتغال بكار شرح جدول زير استفاده نمايند.

جدول شماره4- حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمانكاري يا پيمان مديريت مي‌نمايند.

عنوان

پايه پروانه اشتغال بكار

حداكثر ظرفيت اشتغال

حداكثر تعداد كار

حداكثر تعداد طبقات مجاز از روي شالوده

سا زنده

سازنده حقوقي

1

000/60

6

تا 20

2

000/30

6

تا 10

3

000/10

6

تا 6

پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري

 

1

رتبه1

000/100

3

نا محدود

رتبه2

000/60

3

تا 20

رتبه3

000/20

3

تا 15

2

رتبه4

18000

3

تا 10

3

رتبه5

6000

3

تا 6

 

تبصره1: با ابلاغ اين اصلاحيه، تبصره 3 جزء 10 از بند الف ماده 2 دستورالعمل شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 لغو و پيمانكاران تشخيص صلاحيت شده توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري چنانچه ساير موارد مربوط به دستورالعمل مذكور را رعايت نمايند مشمول افزايش ظرفيت مندرج در جدول شماره 4 مي‌شوند.

تبصره2: پيمانكاران مذكور به منظور تطبيق پروانه اشتغال بكار خود با شرايط مندرج در تبصره 1 بايد حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ 13/4/89 اقدام نمايند بديهي است ادامه كارهاي اجرايي قبلي بلامانع و تقبل تعهد كارهاي جديد فقط در مهلت مقرر مذكور امكان‌پذير مي‌باشد.

تبصره3: اشخاص حقوقي مشمول بند (ج)حداكثر نصف ظرفيت اشتغال بكار خود را مطابق جدول شماره 4 به صورت قرارداد پيمان مديريت استفاده نمايند. مشروط بر اين كه مجموع ظرفيت اشتغال بكار ايشان از مفاد جدول فوق تجاوز ننمايد.

تبصره4: استفاده از خدمات رئيس كارگاه با رعايت حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در جدول شماره2 اين دستورالعمل براي اشخاص حقوقي مشمول بند (ج) الزامي مي‌باشد.

تبصره5: قرارداد اجراي ساختمان با مصالح(پيمانكاري)بايد به تأييد سازمان‌هاي مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي ساختمان استان برسد.

اصلاحيه ساير مواد دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان متعاقباً ابلاغ مي‌شود.

 

نظرات

نظر شما
نام :  
عنوان :  
متن :  

آرشیو